fbpx

In de Commissie Cultuur van 11 juni werd uitgebreid tijd gemaakt om de corona exitstrategie voor cultuur onder de loep te nemen. Staf Pelckmans (Groen) stelde 3 vragen die ons wat meer inzicht gaven in de heropstart voor cultuur en Orry Van de Wauwer (CD&V) nam de communicatie over de protocollen vanuit de overheid stevig op de korrel. 

(Artikel van De Federatie, 16 juni 2020)

Stroomschema

Pelckmans begint zijn betoog met de vraag of muzische workshops en kampen voor kinderen deze zomer kunnen doorgaan. Daar kon Minister-President Jambon (N-VA) kort over zijn: ja, dat mag, zelfs al vanaf 8 juni, als tenminste wordt voldaan aan zowel de protocollen jeugd als het protocol cultuur. Goed nieuws alvast voor de vele organisaties die deze zomer cultuurkampen met kinderen organiseren. Áls ze dus kunnen voldoen aan de disciplinespecifieke eisen van de activiteiten (bijvoorbeeld dans, theater, zang) die ze op het kamp aanbieden. Met zijn volgende vraag polst Pelckmans naar het stroomschema van hoe er precies beslist wordt of iets al dan niet toegelaten is om te organiseren. De Minister-President verduidelijkt hoe proces in elkaar zit: 

  • Veiligheidsraad maakt een kader van wat mag en niet mag in grote lijnen
  • Er volgt daarover overleg tussen kabinet, administratie en sector
  • Ontwerp van protocol wordt voorgelegd aan de GEES
  • Interactief proces tussen kabinet, administratie, sector en GEES totdat iedereen akkoord gaat met protocol
  • Minister ondertekent het procotol en dat wordt dan gecommuniceerd naar de sector

Eenvoudig, niet? Maar wij mochten al aan den lijve ondervinden dat dit proces soms vele voeten in de aarde heeft en het in de praktijk net iets minder gestroomlijnd verloopt als hierboven beschreven. Bovendien was een akkoord binnen de sector over het verbod op risicoactiviteiten (zang, blazers, contact) in het basisprotocol cultuur ver te zoeken.

Verschil tussen professionele kunsten en amateurkunsten?

In zijn derde vraag vroeg Pelckmans expliciet aan de minister-president of er een onderscheid wordt gemaakt in de professionele kunsten en de amateurkunsten. Jambon verduidelijkt dat er een basisprotocol cultuur werd goedgekeurd voor de niet-professionele cultuursector en een apart protocol voor de professionele cultuursector. Volgens Jambon zijn de richtlijnen voor de professionals vaak strenger dan voor de amateurs, omdat bij die eersten ook sprake is van arbeidswetgeving. De regels voor de professionele kunsten kan je steeds nalezen op www.sectorgidscultuur.be. Ondertussen werd duidelijk dat ook voor de amateurkunsten het licht vanaf 1 juli op groen zal gezet worden.

Staf Pelckmans – Groen & Orry Van de Wauwer – CD&V

Chaotische communicatie over exitstrategie cultuur

Orry Van de Wauwer (CD&V) nam het verloop van de communicatie over de exitstrategie cultuur verder onder vuur. Hij gaf aan dat er heel veel vragen zijn gesteld vanuit de sector over wat er nu wel of niet mocht en op welke manier. ‘Dat was bij de start van de lockdown natuurlijk ook zo, maar die zagen we niet aankomen. Die was er, en dan was het roeien met de riemen die we hadden, om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar dat deze exit er zat aan te komen, dat wisten we, en daar hoopten we vooral al lange tijd op. Ik denk dus dat dat toch iets beter voorbereid had kunnen worden.‘ Zonder afbreuk te willen doen aan de inzet van de individuele medewerkers van het departement cultuur, plaatst Van de Wauwer toch een groot vraagteken bij de manier waarop deze exitstrategie cultuur door dat departement begeleid is. Van de Wauwer benadrukt nog eens dat lokale koren, orkesten, theatergezelschappen, dansscholen… dringend nood hebben aan duidelijkheid. 

Ook Marius Meremans (N-VA) sluit zich aan bij de oproep van Van de Wauwer om bij de GEES een lans te breken voor de amateurkunsten en voldoende activiteiten mogelijk te maken voor hen. We steunen zijn oproep volkomen.Het antwoord van minister-president Jambon sloeg ons toch wel even met verstomming: ‘De Veiligheidsraad is vorige woensdag bijeengekomen en heeft gezegd: we gaan het systeem van protocollen hanteren. Deze week zijn die protocollen allemaal klaar. De protocollen moeten pas op 1 juli ingang vinden. Dat is nog drie weken. Ik ben het dus fundamenteel oneens met u.

Enerzijds waren die protocollen al nodig voor de heropstart op 8 juni, en waren ze dus 3 dagen te laat goedgekeurd. Anderzijds hebben ook wij serieuze vragen gesteld bij de werkwijze van het departement waardoor ook onze coronagids langer in de schuif moest blijven liggen dan nodig. En werd er heel wat verwarring gecreëerd bij al die lokale vrijwilligers die klaar waren om vanaf 8 juni terug uit de startblokken te schieten. 

Toevoeging: tijdens de plenaire vergadering van woensdag 16 juni ondervroeg Orry de minister-president naar de protocollen voor de amateurkunstensector. Eerder wees Orry in de commissie ook op de nood aan perspectief voor de sector.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *