Zorg

Written by Orry Van de Wauwer. Posted in Zorg

Duidingsfilmpje mantelzorgers

De basis van mijn visie rond welzijns- en gezondheidszorg, is dat dit toegankelijk en betaalbaar moet zijn. Om van betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen spreken, moet deze toegankelijk zijn voor de laagste inkomensgroepen. We moeten ook werk maken van integrale zorg, om tot een betere afstemming tussen (eerstelijns)gezondheids- en welzijnszorg te komen.

Mijn speerpunten binnen deze thematiek zijn de versterking van de eerstelijnszorg en de vermaatschappelijking van de zorg.

Versterken eerstelijnszorg

Ik wil verdere investeringen en samenwerking in een brede eerstelijnszorg aanmoedigen. Door samenwerkingen tussen verschillende zorgaanbieders in de eerste lijn, zoals diensten voor gezinszorg, huisartsen, OCMW’s, woonzorgcentra, verpleegkundigen… kunnen zij hun dienst- en zorgverlening verbeteren. Zulke samenwerkingsverbanden kunnen aangemoedigd worden door bijvoorbeeld infrastructuursubsidies, uitwisselingen tussen de hulpverleners, vormingen voor de vormaanbieders… te voorzien.

Vermaatschappelijking van de zorg: cruciale rol voor mantelzorgers

Vermaatschappelijking van de zorg is een evolutie naar zorg die we zoveel mogelijk in de samenleving willen organiseren. Zorg dient zo meer te worden ingebed in het vertrouwde sociale netwerk van mensen, waarbij de zorggebruiker, met de nodige zorg en begeleiding aan huis, zo lang mogelijk zelfstandig woont.

Vermaatschappelijking van de zorg is echter alleen maar mogelijk als we mantelzorgers ten volle ondersteunen in hun taken. Vlaanderen telt 600.000 mantelzorgers. Veel gezinnen nemen de zorg van een hulpbehoevende oudere op zich. Zelf heb ik de vreugde, maar ook de zware aspecten van mantelzorg van dichtbij meegemaakt. Hoewel het merendeel van de mantelzorgers veel appreciatie ervaren voor de zorg die zij verlenen, blijft dit vaak een zware belasting. Daarom moeten we hen ondersteunen bij de cruciale rol die zij vervullen!

Daarom vind ik dat we een uniform statuut voor mantelzorgers moeten ontwikkelen, met hieraan verbonden rechten. Ik wil dat we samen met de werkgeversorganisaties nagaan hoe we de werknemers die een zorgtaak op zich nemen meer flexibiliteit kunnen geven. Zij hebben deze flexibiliteit immers nodig om de zorgtaken op zich te nemen.

We moeten de mantelzorgers ook een zorggarantie geven: wanneer er nood aan formele zorg ontstaat voor de zorgbehoevende, moet deze beschikbaar zijn. Professionele thuiszorg moeten mantelzorgers goed kunnen ondersteunen. Verder moeten mantelzorgers een duidelijk informatieaanbod krijgen zodat zij niet alles zelf moeten uitzoeken, zoals bijvoorbeeld een website met informatie, advies en onlinecursussen. Tenslotte kunnen we mantelzorgers versterken door het aanbieden van vormingen en psychosociale ondersteuning. Mantelzorgers hebben immers nood aan een professionele omkadering.

Geestelijke gezondheidszorg

Er wordt nog te weinig aandacht besteed aan de geestelijke gezondheidszorg. Met drie zelfdodingen per dag in Vlaanderen, moet nog veel meer aandacht aan besteed worden aan deze  zorg om  dergelijke tragische voorvallen te vermijden.

zorg 57403828