Wonen

Written by Super User. Posted in Wonen

Duidingsfilmpje wonen:

Meer en meer gezinnen vinden geen betaalbare en/of kwaliteitsvolle woning, noch op huur of koopmarkt. Woonzekerheid is echter een basis voor persoonlijke ontplooiing.

Na de zesde staatshervorming wordt het woon- en huurbeleid integraal een Vlaamse bevoegdheid. Elementen als de woonbonus en private woninghuur worden overgeheveld. Nu is het moment om een hernieuwde visie rond wonen te ontwikkelen.

Hieronder vinden jullie mijn visie en oplossingen. Naast oplossingen voor huur- en koopmarkt wil ik aandacht vragen voor enkele specifieke doelgroepen én voor alternatieve woonvormen.

Mijn visie

Woonzekerheid is een basis voor persoonlijke ontplooiing. Er moet zowel ingezet worden op betaalbaar verwerven van een eigen woning, als op betaalbaar en kwaliteitsvol huren. wonen 67778524Twee belangrijke doelgroepen zijn jonge starters en ouderen. Vooral gezinnen met een laag inkomen zijn zeer kwetsbaar. Door de juiste accenten te leggen moeten we via het woonbeleid tegemoet komen aan de behoeften van deze doelgroepen. Voor beide doelgroepen kunnen ook oplossingen gevonden worden in alternatieve woonvormen.

Wanneer mensen een eigen woning kopen nemen zij het meeste initiatief voor goed onderhoud en energiezuinigheid. Woonruimte wordt echter schaarser, zeker in verstedelijkte gebieden. Woonondersteuning moet bij het verwerven van een eigen woning meer focussen op de aankoop van bestaande en kleinere woningen, renovatie en verduurzaming.

Anderzijds is een voldoende kwalitatief huuraanbod nodig. De middelen van het woonbeleid moeten meer georiënteerd worden op een uitbreiding van het systeem van huursubsidies. Investeerders moeten ertoe aangezet worden om woningen te bouwen bestemd voor de verhuur. Ook is een evenwichtige huurreglementering belangrijk en moeten instrumenten als sociale verhuurkantoren verder verstrekt worden.

De procedures voor de financiering van sociale woningen – in koop en in huur – moeten ten slotte ingekort en vereenvoudigd worden.


Oplossingen

Koop

wonen 81526456 2Vlaanderen wordt bevoegd voor de woonbonus, de fiscale aftrek voor aflossingen van kapitaal en rente van hypothecaire leningen. Nu is het dus het ideale moment om deze woonbonus te herbekijken en hervormen. Zo stel ik voor om de fiscale steunmaatregelen bij aankoop te beperken tot de eerste, eigen bescheiden woning. Deze beperking is nodig om het systeem van de woonbonus betaalbaar en bruikbaar te houden, met als doel om jongeren te helpen bij de aankoop van hun woning. Door het selectiever toekennen van de woonbonus kunnen we energiezuinig en compact wonen en het aankopen en renoveren van bestaande woningen stimuleren door het toekennen van een grotere steun.

Huur

Een manier om huur aantrekkelijk te maken is het verhogen van de capaciteit op de huurmarkt. Er moet nog sterker worden ingezet op het realiseren van sociale huurwoningen en het uitbreiden van de werking van de sociale verhuurkantoren zodat meer private huurwoningen worden verhuurd.

Door de hervoming van de woonbonus kunnen we de middelen die naar woonondersteuning gaan eerlijker verdelen. Momenteel gaat 73% van de middelen naar eigendomsverwerving en slechts 17% naar subsidiëring van de bouw van sociale (huur- en koop)woningen. 1,5% gaat naar ondersteuning van private huurders, 8,5% naar renovatiepremie in de eigendomssector. De middelen gaan dus voornamelijk richting de hogere middenklasse. Ik denk dat er een groter deel van deze middelen naar (sociale) huurwoningen moet gaan.

Als we de successierechten voor huurwoningen verminderen op voorwaarde dat deze woningen gedurende ten minste 9 jaar verder verhuurd worden, kunnen we de capaciteitsverhoging op de huurmarkt stimuleren.

Daarnaast is een verstrengde aanpak van leegstand en verkrotting nodig. Hierdoor kunnen de desbetreffende woningen zo vlug als mogelijk weer als volwaardige woongelegenheden aangeboden worden, wat interessant kan zijn voor zowel voor de huur- als koopmarkt.

DOELGROEPEN:

Ouderen

Vaak blijven ouderen achter in een te grote woning, verwijderd van het stads- of dorpscentrum. We kunnen deze ouderen aanmoedigen om te verhuizen naar een kleinere woning of appartement in het centrum, nabij winkels en handelszaken. Deze woningen moeten voorzien zijn van aangepast comfort en aan gunstige fiscale voorwaarden ‘ingeruild’ worden voor een nieuwe woning. Dit verhuizen wordt gestimuleerd door de oudere huiseigenaars verhuurformules aan te bieden die de nood aan bijkomende sociale huurwoningen lenigen. Sociale verhuurkantoren kunnen de eigenaars ontlasten van opvolging en administratie, zonder hun eigendomsrechten aan te tasten.

Serviceflats zijn bijvoorbeeld interessante woningen voor ouderen. We moeten nog meer dergelijke assistentiewoningen realiseren, zowel voor verkoop als verhuur.

Starters / jonge gezinnen

Een manier om jonge gezinnen te helpen bij het vinden van een eigen woning, is het realiseren van leasewoningen. Jonge gezinnen kunnen de desbetreffende woning eerst huren en ze later aankopen, waarbij een gedeelte van de betaalde huur in mindering wordt gebracht van de koopsom.

Verder moeten sociale huisvestingsmaatschappijen volop inzetten op het realiseren van starterswoningen, wonen 89622979 2zowel voor koop als voor huur. Jonge gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale koopwoning, maar ook niet over de nodige middelen beschikken om een woning op de private markt aan te kopen, kunnen via de starterswoning betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Later, wanneer ze een spaarpotje bijeen hebben, kunnen ze uitkijken naar een grotere woning. Verkochte starterswoning komen dan terug vrij voor een ander jong gezin via het voorkooprecht van de sociale huisvestingsmaatschappij, tegen gereguleerde prijs.

Tot slot moeten we erfpachtformules en community land trust, waarbij alleen de woning wordt verkocht en de grond niet, als alternatief voor een betaalbare eigen woning onderzoeken, zeker in het kader van de sociale woningbouw.

Alternatieve woonvormen

Er zijn verschillende “alternatieve” woonvormen. De wetgeving is echter nog niet aangepast aan deze manieren van wonen. Ik wil cohousing dan ook in al zijn vormen in het burgerlijk, administratief (incl. ruimtelijke ordening), fiscaal en bancair recht vergemakkelijken.

Momenteel lijken voornamelijk jongeren interesse te tonen voor cohousing. Een demografische mix is echter interessant voor cohousingprojecten. Ook voor ouderen kan samenwonen interessant zijn, waarbij deze ouderen bepaalde nodige zorgen van elkaar kunnen overnemen of delen.

Een meer gekende alternatieve woonvorm in dit verband is het intergenerationeel samenwonen, zoals kangoeroewonen. Deze woonvorm moeten we ook opnemen in huisvestingsprojecten en stadsontwikkelingsplannen. Alternatieven hiervoor zijn aanleun- en inleunwoningen, of (klein)kinderen die de woning delen met de oude bewoners. Zo bestaan er al “zorgwoningen”.

Tot slot wil ik dat het eenvoudiger wordt om een bestaande (grote) woning te verbouwen tot twee (kleinere) woningen en nadien opnieuw naar een eengezinswoning te brengen. Een versoepeling van de regelgeving m.b.t. het opsplitsen van grote oude woningen en boerderijen als woonerf kan daartoe bijdragen. Ook kerken, kloosters, leegstaande hoeves, scholen en bedrijfsruimtes die niet langer gebruikt worden, moeten we kunnen omvormen tot woongelegenheden. Dit zijn aangewezen locaties voor ruimten collectieve voorzieningen, interessant voor cohousing.